Nepal Elephant Walk Sanctuary – नेपाल एलिफन्ट वाक अभयारण्य – අලි සක්මණේ නේපාල අභයභූමිය

Early December 2019 while in Sauraha Nepal I reached out to Sudha Dhakal by email. Sudha was listed as the contact person for a new elephant sanctuary I wished to visit – I read this sanctuary was to be created in Sauraha. Sudha replied to my inquiry the same day I sent it, inviting me to get together with her the next day. Sudha requested my professional advice explaining she was working on registering the sanctuary.

9:00 am December 8th, 2019 Sudha picked me up at my hotel on her motorbike which is called a scootie. She asked me if I had any commitments to attend to later in the day while explaining the sanctuary board decided Sauraha was not the right location for their sanctuary. I shared that my day was free. Sudha handed me a helmet. We were off to Golaghat.

Leaving Sauraha, then leaving Tandi Bazaar and now traveling on the main highway I realized I didn’t exactly know where Golaghat was located. Before leaving my hotel I sent a message to a friend sharing that I would be spending time with a person I didn’t know, her name and what we were doing. As an avid hiker this safety protocol is common, we often carpool with people we don’t know. Excited to be traveling on a scootie to a new place I settled my mind, looking forward to this adventure.

Between Tandi Bazaar and Bharatpur the highway travels through the jungle. This route had been taken by me many times in a taxi traveling to and from the Bharatpur airport. We often see monkeys eating trash on the side of the highway humans throw out of their car windows, we also see other forms of wildlife in the jungle along this route.

Sudha and I tried to get to know one another by talking through our helmets and road noise. I shared about a common Facebook friend whom I hadn’t physically met associated with NEWS, this friend and I shared the same birthday – Sudha shared that my Facebook friend was the group’s inspiration for the elephant sanctuary. We were in the middle of the jungle section of the highway when the scootie slowed to a stop. Sudha tried starting the scootie several times as cars and trucks sped by us. The scootie refused to start. We pushed the scootie to the far shoulder of the highway while Sudha made a call to her husband for help. While waiting for help we kept moving forward pushing the scootie as we talked and I looked for monkeys. When Sudha’s husband and a friend of his arrived, we put Sudha and her scootie in the friend’s truck. I hopped on the back of Sudha’s husband, Salim’s motorcycle.

Arriving in Bharatpur we stopped at a cousin’s restaurant to meet up with another member of the sanctuary board, their vice president who would give Sudha a ride to Golaghat. It was decided we would have lunch while waiting for this person to arrive, the group would sign documents while checking their sanctuary paperwork before taking the documents to the public office in Golaghat.

Over a Dal bhat lunch we learned more about one another while waiting for Biggyan, the third board member I was to meet that day. When Biggyan arrived I shared with the group about attending school transitioning out of real estate, into elephant foot care and animal communication work. Sudha looked at me with a smile, sharing that in Nepal attorneys are also referred to as principals. When Sudha read my Facebook profile stating I was a principal broker she assumed I was an attorney. Now I understood what Sudha meant by wanting my professional advice while the group signed their sanctuary documents. These documents were drawn up to get approval by the community for the sanctuary. Although I couldn’t advise them on the documents I offered to photograph the group signing documents. We all had a good laugh.

The public office in Golaghat is located in a rural grassy area surrounded by dirt roads, fields and homes. The group asked me to wait outside, a foreigner accompanying them would cause confusion. Sitting on a bench outside the public office with the sun shining on my face surrounded by community members I tried to understand the Nepali spoken around me when I looked up to see my group. Biggyan, Sudha, and Salim shared that their request was immediately approved. They imagined we would be there for quite some time as the office went through all of the documents. We were at the public office for less than thirty minutes. Everyone was so happy. The group asked me if I wanted to see the sanctuary land. Before I knew it we were on our motorcycles headed to Biggyans land. With the documents approved Biggyan was donating this land to the sanctuary.

Pulling up to Biggyans land I saw an old house surrounded by mustard and banana fields, in the distance was a long grove of trees. To the left of Biggyans land there is a large warehouse space, a factory that makes wool dryer balls – This made me laugh. I’ve yet to meet a Nepali with a clothes dryer. Everyone I know hangs their laundry outside to dry. As we climbed the old stairs for a better view to a second story which had no walls or roof, Biggyan told me the planting of the trees I saw in the distance was a planting project completed almost thirty years ago. These trees created a buffer zone between the township and Chitwan National Park. This project was inspired by Biggyans father. As I write this blog post I’m imagining all of the animals, insects, and plant species Biggyans fathers tree project helped to home, along with much needed carbon sequestration.

The group offered to take me to visit the buffer zone, see the trees close up and have some food at Biggyans cousins who ran a restaurant bordering the buffer zone. Riding on the back of a motorcycle on unimproved dirt roads through banana fields to the cousins house was so much fun. At the first restaurant I had shared communication with a sick elephant at the breeding center near Sauraha who asked us to bring her turmeric leaves so the mahouts could feed the juice of the turmeric leaves to her. After arriving at his cousin’s place, Biggyan shared this elephant’s request with his cousin who immediately dug up fresh turmeric from his land with leaves intact – His cousin gifted me the turmeric bundled in an old rice bag to take back with me. 

We sat talking, laughing, sharing stories and food in a secluded restaurant in eyesight of the buffer zone of trees Biggyans father had planted with the community. I shared with the group an area of community forest near Biggyans land where I had trimmed elephant feet just a few weeks before. The story was this community forest area had been built in the 1950’s with metal cage-like fencing as a place to keep tigers. No one in the group knew of this place – I explained how to get there the best way I could, sharing the community forest is by an old airport. Biggyan shared with the group that there was a rhino in the area around his cousin’s restaurant who had recently lost her baby from a tiger attack, she was mourning her loss. It would not be safe to explore the buffer zone that day.

While eating I noticed the time was 4:00 pm. I communicated to the group that I should contact my friend in Sauraha so she wouldn’t worry, my mobile didn’t have reception. We would stop at the first restaurant spot on the way back to Sauraha so I could contact my friend but first Biggyan wanted to show me where the Rapti and Narayani rivers meet, known to be the best sunset viewing spot in the region. The sunset was sublime. I arrived back at my hotel at 9:00 pm after an extraordinary day.

Some months after returning to the United States Sudha contacted me to give thanks. The community forest with the old tiger fencing near the airport had been approved to be NEWS sanctuary land – This land is much larger for the elephants. Nepal Elephant Walk Sanctuary has non profit status and is accepting donations. https://www.nepalelephantsanctuary.org/

This blog post and an upcoming project of Animal and Nature Connect is in honor of Biggyan Budhathoki who was killed in a road accident on February 3rd, 2021 at 26 years old. You were wise beyond your years, beautiful friend.

Biggyan Budhathoki
Broken down scootie.
Biggyans land with the buffer zone trees.
Signing documents.
Biggyans cousin, his wife and the turmeric.
Sunset where the Rapti and Narayani rivers meet.

डिसेम्बर २०१९ को सुरुतिर सौराहा नेपालमा छँदा, ईमेल मार्फत मैले सुधा ढकाललाई सम्पर्क गरें। सुधा नयाँ हात्ती अभयारण्यको सम्पर्क व्यक्तिको रूपमा सूचीबद्ध थिए जुन म भ्रमण गर्न चाहन्थें – मैले पढेको थिए कि यो अभयारण्य सौराहामा निर्मित हुन लागेको थियो। सम्पर्क गरेकै दिन सुधाले मेरो सोधपुछको जवाफ दिएर अर्को दिन उनीसँग भेट्न आमन्त्रित गरें। सुधाले आफ्नो अभयारण्य दर्ता गर्ने काममा उनले मलाई मेरा मेरो पेशागत सुझावहरू दिन अनुरोध  गरिरहेकी थिईन।

९ बजे बिहान डिसेम्बर २०१९ को दिन, सुधाले उनको मोटरबाइकमा (जसलाई स्कूटी भनिन्छ) मलाई मेरो होटेलमा लिन आइन। उनले मलाई सोधिन् कि यदि मलाई पछि आउने कुनै प्रतिबद्धता छ कि छैन भनेर, साथै यो व्याख्या गरिन कि अभयारण्यको कार्यसमिति सदस्यहरुले  सौराहा अभयारण्यको लागि उपयुक्त स्थान थिएन। मैले मेरो दिन खाली छ भनेर उनलाई भने। सुधाले मलाई हेलमेट दिइन् र हामी गोलाघाट तिर गयौ।

सौराहाबाट तन्डी बजार छोड्दै जब मुख्य राजमार्गमा यात्रा गरिरहेको बेला मैले महसुस गरें कि मलाई गोलाघाट कहाँ छ भनेर थाहा थिएन। मेरो होटेल छोड्नु अघि मैले एक साथीलाई साझेदारीमा सन्देश पठाएको थिएँ कि म एक व्यक्तिसँग समय बिताउँदैछु जोसलाई कसलाई चिन्दिन थिए, थाहा थियो त केवल उनको नाम र हामी के गर्ने छौं भनेर। एक उत्सुक पैदल यात्रीको रूपमा यो सुरक्षा प्रोटोकल सामान्य छ, हामी प्राय जसो हामीले नचिनेका मानिसहरूसँग कारपुल गर्दछौं। स्कूटीमा नयाँ स्थानमा यात्रा गर्न पाउँदा उत्साहित, मैले मनलाई शान्त गरेँ र यस रोमान्चकलाई अगाडि बढाए।

तन्डी बजार र भरतपुर बीचको राजमार्ग जंगल हुँदै निस्किन पर्छ। भरतपुरमा अवस्थित एयरपोर्टबाट यो मार्ग मैले धेरै चोटि ट्याक्सीमा यात्रा गरेको थिएँ। अक्सर बाँदरहरूले राजमार्गको छेउमा रद्दीको टोकरी खाइरहेका देख्थे जुन मानिसहरुले आफ्नो गाडीको झ्यालबाट बाहिर फ्याँकन्छन्, हामी त्यो राजमार्गको जंगलमा अन्य वन्यजन्तुहरू पनि देखिन्छ।

सुधा र मैले हाम्रो हेलमेट र सडकको हल्लाबाट सचेत भएर एक अर्कालाई चिन्ने कोसिस गर्यौं। मैले एउटा साझा फेसबुक साथीको बारेमा साझा गरें जसलाई मैले आमने सामने रूपमा त भेटेको थिइनँ, उनि एन.इ.डब्लु.अस संग सम्बन्धित थिए, त्यो साथी र मेरो जन्मदिन एकै दिन मा पर्ने रहेछ – सुधाले साझा गरिन कि मेरो फेसबुको साथीहरु उनको हात्ती अभयारण्यको समूहको प्रेरणाको श्रोत रहेछन। हामी राजमार्गको जंगलको बीचमा पुग्दा स्कूटी सुस्ताउदै बन्द हुन पुग्यो। सुधाले स्कूटी धेरै पटक सुरू गर्न खोज्यो, हाम्रो अघाडी धेरै कार र ट्रकहरू स्पिडमा कुदी रहेको थियो तर स्कूटी सुरु हुन मानेन। हामीले स्कूटीलाई राजमार्गको माथ्लो भाग सम्म धकेलेर पुराउन प्रयास गरिरहदा सुधाले उनको श्रीमानलाई मद्दतको लागि कल गरे। मद्दतको लागि पर्खँदै गर्दा हामी कुरा गर्दै स्कूटीलाई अगाडि बढाउँदै मैले बाँदरहरू खोजिरहेको थिएँ। जब सुधाको श्रीमान् र उसको एक साथी आइपुगे, हामीले सुधा र उसको स्कूटीलाई उनको साथीको ट्रकमा राख्यौं। म सुधाको श्रीमान् सलीमको मोटरसाइकलको पछाडि बसे।

भरतपुर आइपुगेपछि हामी उनको भाईको रेष्टुरेन्टमा अभयारण्यको अर्को सदस्य भेट्न रोक्यौं, उनीहरूका उपादक्ष्य जसको मोटरसाइकलमा  सुधा गोलाघाट सम्म बसिन्। सो व्यक्तिको प्रतिक्षा गर्ने समय सम्म हामीले खाना खाने निर्णय लियुम र उक्त समूहले उनीहरूको अभयारण्यको कागजातहरू गोलाघाटमा सार्वजनिक कार्यालयमा लैजानु अघि जाँच गरेर सो कागजातमा हस्ताक्षर गर्नु पर्ने थियो।

खानामा दाल भात संग हामीले बिग्यानलाई (तेस्रो बोर्ड सदस्य) पर्खदै गर्दा एक अर्काको बारेमा बढि जान्दै गयौ।  बिग्यान आइपुगेपछि म रियल ईस्टेटबाट बाहिर निस्केर हात्तीको खुट्टाको हेरचाह र पशु सञ्चारको शिक्षा लि रहेको मैले समूहसँग साझा गरें। सुधाले मुस्कुराएर हेर्दै भनिन् कि नेपालका वकिलहरूलाई पनि प्रिन्सिपल भनेर चिनिन्छन्। जब सुधाले  मेरो फेसबुक प्रोफाइल म एक प्रिंसिपल ब्रोकर हुँ भनेर पढिन उनले  सोचे कि म एक वकील हुँ। जब मैले बुझें कि सुधाले मेरो पेशागत सल्लाह खोज्नु भनेको के हो तब त्यो समूहले उनीहरुको अभयारण्यको कागजातमा हस्ताक्षर गरे। सो कागजातहरू अभयारण्यका लागि समुदाय द्वारा अनुमोदन प्राप्त गर्नका लागि बनाइएको थियो। यद्यपि म उनीहरूलाई कागजातमा सल्लाह दिन नसके ता पनि उनीहरुको समूहको फोटो खिच्न प्रस्ताव गरे। त्यसपछि हामी सबै मज्जाले हासयूम।

गोलाघाटको सार्वजनिक कार्यालय घाँसे क्षेत्रमा अवस्थित फोहोर सडकहरू, खेतहरू र घरहरूद्वारा घेरेको ग्रामीण क्षेत्रमा रहेछ। कुनै विदेशी भएको नेपाली समूह सार्वजनिक कार्यालय भित्र जादा अधिकारीहरु अलमल नपरुन भनेर समूहले मलाई बाहिर पर्खिन अनुरोध गरे।  कार्यालयको बाहिर कुर्सिमा बसिरहदा घामको किरण मेरो अनुवारमा परिरहेको थियो र म भने चै ओरिपरिका मान्छेहरुले नेपाली बोलेको बुझ्न खोजिरहेको थिए र मेरो साथीहरु काम सक्काएर बाहिर अको देखे। बिग्यान, सुधा, र सलीमले उनीहरूको अनुरोध तुरुन्त स्वीकृत भयो भनेर साझा गरे। उनीहरूले सोचेको समय भन्दा कम समयमा काम सकेको देखेर सबै धेरै खुसी थिए। के म अभयारण्य क्षेत्र हेर्न चाहान्छु कि भनेर उनीहरुले मलाई सोध्यो। मलाई यो थाहा हुनुभन्दा अघि हामी मोटरसाइकलमा बिग्यानको जग्गा हेर्न तिर लाग्यौं। कागजातहरू स्वीकृत हुनासाथ बिग्यानले त्यो जग्गा अभयारण्यलाई दान गर्दै थियो।

बिग्यानको जग्गा पुगेर मैले देखें कि एकदमै पुरानो घर रायोको र केराको खेतले घेरिएको थियो, दूरीमा रूखहरूको लामो बृक्ष थियो। बिग्यानको जग्गाको बाँया पट्टि ऊनीको एउटा पुरानो कारखाना देखे – त्यो देखेर हास्ने बनायो। मैले आज सम्म पनि नेपालीसंग कपडा सुकाउने यन्त्र  देखेको थिएन। मैले चिनेका सबैले लुगा सुकाउनको लागि बाहिर झुण्ड्याउँछन्। जग्गाको अझै राम्रो दृश्य हेर्न हामी पुरानो सीढी चढेर दोस्रो तल्ला चढ्यौं जसमा कुनै पर्खाल वा छाना थिएन। बिग्यानले मलाई भन्यो कि पर देखिरहेको रूखहरूको रोपण लगभग तीस वर्ष पहिले सम्पन्न भएको ब्रिक्ष्यरोपण परियोजना थियो। यी रूखहरूले बस्ती र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको बीचमा मध्यवर्ती क्षेत्र सिर्जना गरे। यो परियोजना बिग्यानको बुबा द्वारा प्रेरित गरिएको थियो रे। म यो ब्लग पोस्ट लेखिरहेको बेला  म सबै जनावरहरू, कीटनाशकहरू, र वनस्पति प्रजातिहरूको कल्पना गर्दै छु जुन  बिग्यानको बुबाको रूख परियोजनाले फैलाउनको साथै साथै आवश्यक कार्बन सीक्वेस्ट्रेसनको लागि पनि मद्दत पुरैरहेको छ।

साथीहरुले मलाई मध्यवर्ती क्षेत्र भ्रमण गर्न प्रस्ताव राखे ता कि म रूखहरू नजिकै बाट देखुम अनि र बिग्यानको चचेरा भाईको रेष्टुरेन्टमा  खाना खाने प्रस्ताव राखे। धुलो र फोहोर केरा मैदानको सडकमा मोटरसाइकलको पछाडि सवारी गरेर उसको भाईको रेष्टुरेन्टसम्म पुग्न धेरै रमाइलो भएको थियो। पहिलो रेस्टुरेन्टमा मैले सौराहा नजिकैको प्रजनन केन्द्रमा बिरामी हात्तीसँग कुराकानी गरेको थिएँ जसले हामीलाई बेसारको पातहरू ल्याउन भनेका थिए ताकि माहुतेले उनलाई बेसारको पातको रस खुवाउन सकोस। आफ्नो चचेरो भाईको ठाउँमा आइपुगेपछि बिग्यानले यस हात्तीको अनुरोधलाई उसको भाईसँग साझा गर्न साथ तुरुन्तै आफ्नो जग्गाबाट ताजा पातहरू जम्मा गरे। उसको भाईले बेसारको पत्ताको झुप्पै जुट को बोरामा हालेर उपहार दिए। 

हामी कुरा गर्दै, हाँस्दै, कथा र खाना बाँड्दै एकान्त रेष्टुरेन्टमा बिग्यानको बुबाले समुदायसंग मिलेर रोपेको रूखहरूको हेर्दै बसिरहेका थियौ। मैले केहि हप्ता अघि बिग्यानको जग्गा नजिकैको सामुदायिक वनको क्षेत्रमा हात्ती खुट्टाको नंग काटेको कुरा समूहसँग साझेदारी गरें। कथा यो थियो कि त्यो सामुदायिक वन क्षेत्र १९५० मा धातुको पिंजरामा बाघहरू राख्न बनाइएको थियो। समूहमा कसैलाई पनि यो ठाउँको बारेमा थाहा थिएन – त्यो ठाउँ सामुदायिक वन बाट पुरानो एयरपोर्टको बाटो कसरी सुरक्षित साथ पुग्ने भनेर मैले बताए। त्यहाँ उनको चचेरा भाईको रेष्टुरेन्टहरूको वरिपरि इलाकामा भर्खरै आफ्नो बच्चालाई बाघको आक्रमणबाट गुमाएको एउटा गैंडा सोक मनाइरहेको हुदा त्यो दिन जंगल क्षेत्र अन्वेषण गर्न सुरक्षित नहुने बिग्यानले समूहसँग साझा गरे।

खाना खाएको बेलाबेलुका को ४ बजिसकेको थियो।  सौराहामा मेरो साथीलाई मेरो चिन्ता नलेउ भन्न सम्पर्क गर्नुपर्ने मैले समुहलाई बताए , तर  मेरो मोबाइलमा रिसेप्शन नै थिएन। हामी सौराहा फर्कने क्रममा पहिलो रेस्टुरेन्टमा रोकेर मेरो साथीलाई सम्पर्क गर्न सोचेको मात्र थिए तर पहिलो बिज्ञानले मलाई राप्ती र नारायणी नदीहरू कहाँ भेला हुन्छन् भनेर देखाउन चाहे, जुन क्षेत्रको सबैभन्दा उत्तम सूर्यास्त अवलोकन स्थल हो। सूर्यास्त उदात्त थियो – म एक अविस्मरणीय दिन पछि रातिको ९ बजे मेरो होटेलमा फर्कें।

संयुक्त राज्य अमेरिका फर्किएको केही महिना पछि सुधाले धन्यवाद दिन मलाई सम्पर्क गरे। एयरपोर्टको नजिक पुरानो बाघको घेरासहितको सामुदायिक जंगललाई एन.इ.डब्लु.अस अभयारण्य भूमि हुनका लागि अनुमोदन गरिएको थियो – यो भूमि हात्तीहरूका लागि धेरै ठूलो छ। नेपाल एलिफान्ट व्याक अभयारण्यको नाफा नकमाउने स्थिति छ र चन्दा स्वीकारिरहेको छ। https://www.nepalelephantsanctuary.org/

यो ब्लग पोष्ट र एनिमल एण्ड नेचर जडानको आउँदो प्रोजेक्ट बिग्गन बुढाथोकीको सम्मानमा हो जुन फरवरी, २०२१ मा २६ बर्षको उमेरमा सडक दुर्घटनामा मारिए। तपाईं आफ्नो वर्षको सुन्दर साथी भन्दा परको हुनुहुन्थ्यो।


2019 වසරේ දෙසැම්බර් මුලදී මා නේපාලයේ සෞරා නගරයේ සිටියදී විද්‍යුත් තැපෑලක් මගින් සුදා ධකාල්  සම්භන්ද වූවාය.මා නැරඹීමට කැමති නව අලි අභයභූමිය සදහා සම්භන්ධ වන පුද්ගලයා ලෙස සුදා නම් කර තිබුණා.මෙම අභයභූමිය සෞරාහී නිර්මාණය කලයුතු බව මා කියවා තිබුනා.ඇයගෙන් ලැබූ විද්‍යුත් තැපෑලට පිළිතුරු දුන් මා ඒ අතරම මාගේ විමසීම් වලටද ඇය පිළිතුරු ලබා දුන්නා.ඊට පසුදා ඇය සමග සම්භන්ද වන ලෙස මා හට ආරාධනා ලැබුනා.ඇය අභයභූමිය ලියාපදිංචි කිරීමේ කටයුතු කරමින් සිටින බව පැහැදිලි කරමින් මාගේ වෘත්තීය පිළිබද කරුණු ඉල්ලා සිටියා.

2019 දෙසැම්බර් 8 වන දින පෙරවරු 9.00 ට සුදා ඇයගේ ස්කූටි යතුරු පැදියෙන් මා රැගෙන යාමට හෝටලය වෙත පැමිණියා.ඇය මාගෙන් විමසා සිටියේ පසුදා ඇය සමග සම්භන්ද වීමට උනන්දුවක් පවතීනම් එය ඉතා හොද අදහසක්  බව.සෞරා අභයභූමිය ගැන පැහැදිලි කලත් එය ඔවුන්ගේ සුදුසුම ස්ථානය නොවන බව  අභයභූමිය භාර මණ්ඩලයද තීරණය කරනු ලැබුවා. කෙසේ වෙතත් මා පසු දින නිදහස් දිනයක් ලෙස තබා ගැනීමට මා වග බලාගත්තා.පසුව  සුදා මා හට හෙල්මට්ටුවක් ලබා දුන් අතර අප ගොල්ගාට් බලා පිටත් වූවා.

දැං අප සෞරා සහ තන්ඩි කඩවීදිය පසුකරමින් ප්‍රධාන මහා මාර්ගය ඔස්සේ ගමන්  කරන විට මට තේරුණා ගොල්ගාට් පිහිටා ඇති ස්ථානය මා හරියටම නොදන්නා බව.කෙසේ වුවත් මා හෝටලයෙන් පිටවීමට පෙර මාගේ මිතුරියව දැනුවත් කලේ මා නොදන්න අයකු සමග සිටින බවත් අප කරන දේවල් සම්භන්ධව විපරමින්  ඉන්නා ලෙසත්.දැඩි කදු නගින්නෙකු ලෙස මෙම ආරක්ශිත විදිවිදාන පොදු වන අතර අප බොහෝවිට  නොදන්නා අය සමග ගමන් කරන්නෙමු.නවතම ස්ථානයකට ස්කූටරයකින් ගමන් කිරීම ගැන මා ඉමහත් ලෙස සතුටු වූයෙමි.තන්ඩි කඩ වීදිය සහ භාරත්පූර් නගරය අතර අධිවේගී මාර්ගය මහවන මැදින් ගමන් කරයි.මෙම මාර්ගය භාරත්පූර් ගුවන් තොටුපලටත් ඉන් පිටතටත් මා බොහෝ වාරයක් කුලීරථ වලින් ගමන් කොට ඇත.වදුරන් සහ රිලවුන් අධිවේගී මාරගයේ කුණුකසල ආහාරයට ගන්නා අයුරු අප දැක ඇත්තෙමු.මෙම මාර්ගයේ වෙනත් සතුන්ද අපට දැක ගත හැකිය.සුදා සහ මම මාර්ග ගෝෂාකාරී ශබ්ද අතරේ හෙල්මට් අතරින්  එකිනෙකා දැන හදුනාගැනීමට උත්සහ කලෙමු. මෙවැනි පුවත් බෙදා ගැනීමට කිසිදා මා භෞතිකව හමු නොවී තිබු මුහුණු පොතේ මිතුරිය සමත් විය.ඇය සහ මා එකම දින උපන් අය වෙමු.අලි අභයභූමිය ලෙස නම් කර මුහුණුපොතේ කණ්ඩායම් ගිණුමක් සුදා විසින් නිර්මාණය කරන ලදී.අප සිටියේ අධිවේගී මාරගයේ කැලෑ කොටස මැදයි.සුදාගේ යතුරු පැදිය වේගය අඩුවී මහ මගනතර විය. කාර් සහ ට්‍රක් රථ අපව වේගයෙන් පසුකර ගමන් කරද්දී සුදා යතුරුපැදිය පණ ගැන්වීමට කීපවරක්ම උත්සහ කලත් එය නිෂ්පල දෙයක් විය.පසුව අප එය අධිවේගී මාර්ගයේ ආරක්ෂිත ස්ථානයක් වෙත තල්ලු කරමින් ගිය අතර සුදා ඇයගෙ  ස්වාමි පුරුෂයාගෙන් උදව් ඉල්ලා සිටියා.අනතුරුව ඔහුගේ මිතුරෙකු සමග ඔහු ට්‍රක් රථයකින් අප වෙත පැමිණියා.සුදා යතුරුපැදිය සමග ට්‍රක් රථයට ගොඩ වූ අතර මම ඇයගේ ස්වාමියා වන සලීම් සමග ඔහුගේ යතුරු පැදියෙන් පැමිණියා.භාරත්පූර් වෙත ලගා වන විට දහවල් වූ අතර අභයභූමි සාමාජිකයකු හමුවීමට සහ දිවා භෝජනය ගැනීම සදහා අවන්හලක නතර වූයෙමු.

අභයභූමි මණ්ඩලයේ උපසභාපති සුදාව ගොලාගාට් වෙත පිටත් කිරීමට කටයුතු කර ඇත.මණ්ඩල සාමාජිකයා එන්තුරු අප ආහාර ලබාගත් අතර කණ්ඩායම ගොලාගාට් පිහිටි රජයේ කාර්‍යාලයට ගෙනයාමට ප්‍රථම ඔවුන්ගේ අභයභූමි ලේඛන පරීක්ෂා කොට අත්සන් තබනු ඇත.

එදින මා හමුවීමට පැමිණෙන මණ්ඩලයේ තුන්වෙනි සාමාජිකයා වන බිග් යාන් එනතුරු අප දිවා ආහාරය ගත් අතර එහිදී අපි එකිනෙකා ගැන විස්තර දැන ගතිමු.බිග් යාන් පැමිණි පසු මා පවසා සිටියේ පාසලෙන් සහ දේපළ වෙළදාමෙන් ඉවත් වී අලි පාද රැකවරණය හා සංනිවේදන කටයුතු වල නිරත වන බවයි.සුදා සිනාමුසු මුහුණින් මදෙස බලා  කියා සිටියේ නේපාලයේ නීති වේදීන් විදුහල් පතිවරුන් ලෙසද හදුන්වන බවයි.මම දේපල වෙළදාමේ ප්‍රධාන තැරව්කරුවකු බව පවසමින් සුදා මාගේ මුහුණු පොතේ සදහන් දේවල් කියවීමෙන් අනතුරුව උපකල්පනය කලේ මා නීතිවේදියකු වන බවයි.කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ ලිපිගොනු වලට අත්සන් තබන අතර තුර මගේ වෘත්තීය   උපදෙස් ලබාගැනීමෙන් අදහස් කලේ කුමක්දැයි මා හට දැන් වැටහෙමින් පවතී.අභයභූමිය සදහා ප්‍රජාවගේ අනුමැතිය ලබා ගැනීම සදහා මෙම ලිපිගොනු සකස් කරන ලදී.කණ්ඩායම ඉදිරිපත් කල ලේඛන  ගොනු සකසනවිට චායාරූපයක් ගැනීමට උපදෙස් දීමට නොහැකි වූවත් අප හැමෝටම ඒ පිළිබද පැහැදිලි අවබෝධයක් තිබූනා.

ගොලාහට් හී රජයේ කාර්‍ය්‍යාල පිහිටා ඇත්තේ  ග්‍රාමීය තණකොළ සහිත අපිරිසිදු පාරවල්,කෙත්වතු සහ නිවාස වලින් වට වූ ප්‍රදේශයකයි.කණ්ඩායම මගෙන් ඉල්ලා සිටියේ පිටත රැදී සිටින ලෙසත් ඔවුන් සමග විදේශිකයෙකු සිටීමෙන් ගම්වාසීන් ව්‍යාකූලත්වයට පත් විය හැකි බවත්‍ ය.ප්‍රජා කාර්‍ය්‍යාලයෙන් පිටත බංකුවක වාඩි වී සිටින කණ්ඩායම දෙස බැලූ විට මා හට කල්පනා වූයේ නේපාල වැසියන්  කතා කරන භාෂාව තේරුම් ගැනීමයි. බිග් යාන්, සුදා සහ සලීම් මා හට දැන්වූයේ ඔවුන්ගේ ඉල්ලීමට අනුමැතිය ලැබුණු වගයි.ඔවුන් සිතුවේ සියලුම ලිපි ලේඛන් හරහා යන බැවින් අප සෑහෙන කාලවේලාවක් එහි ගත කරීමට සිදුවනු ඇති බවයි නමුත් අප විනාඩි තිහකටත් වඩා අඩු කාලයක් කාර්‍ය්‍යාලයේ ඉතා සතුටින් සිටියෙමු.කණ්ඩායම මාගෙන් විමසා සිටියේ ඔබට අභයභූමිය බලන්න අවශ්‍යදැයි? මේ සියල්ලට කලින් අප යතුරුපැදිවල නැගී බිග් යාන්  වෙත යන්නට තීරණය කළෙමු. අනුමත කල ලියකියවිලි සහිතව බිග් යාන් මෙම ඉඩම අභයභූමියට පරිත්‍යාග කිරීමට බලාපොරොත්තුව සිටියා.

බිග් යාන් වෙත අප යන අවස්ථාවේ අඹ සහ කෙසෙල් ගස් වලින් ගහන වූ ඉතා පැරණි නිවසක් හමු විය.දීර්ඝ ලෙස අතු වැඩුනු ගසක්ද දක්නට ලැබුනි.එම ඉඩමේ වම් පසින්      විශාල ගබඩාවක්ද තිබුනි.ලොම් වලින් නූල් බෝල හදන් කර්මාන්ත වූ එය දැක මට මද සිනාවක් නැගුනි.මට තවමත් රෙදි වියළන යන්ත්‍රයක් නේපාලයේදී හමු වූයේ නැත.මා දන්නා සියලුම දෙනා ඔවුන්ගේ රෙදි සෝදා පිටතින් එල්ලා වේලා ගනී.බිත්ති සහ වහල නැති ඉතා පැරණි  පඩි පෙළ නගිමින් සිටි අප හට දෙවන මහලේදී දැක ගත හැකි වූයේ  මණස්කාන්ත දර්ශණයක්. බිග්‍ යාන් මා හට පවසා සිටියේ ඉතා ක්‍රමාණුකූලව සිටුවා ඇති ශාක මීට වසර තිහකට පමණ පෙර පැල සිටුවීමේ ව්‍යාපෘතියක් මගින් කර ඇති බවයි.මෙම ශාක නගරයත් චිත්වාන් ජාතික උද්‍යානයක් අතර ආරක්ෂිත කලාපයක් නිර්මාණය කලේය.මෙම ව්‍යාපෘතිය බිග් යාන්ගේ පියා විසින් භක්තිමත් පරීත්‍යාගයක් ලෙස අවසන් කර තිබූණි.මා මේ සටහන ලියන අතර වාරයේ සිහියට නැගුනේ සතුන්,කෘමීන් සහ ශාක බිග් යාන්ගේ පියාගේ ව්‍යාපෘතියට සහ නිවසට ආශිර්වාදයක් වී අවශ්‍යය කාබන්ද අනුපිලිවෙලකට තබා තිබූ බවයි.

මාගේ කණ්ඩායම මා ආරක්ෂිත කලාපයට රැගෙන යාමටත්,ශාක වැවී තිබූ ආකාරය පෙන්වීමටත් එම කලාපය ආසන්නයේ තිබූ අවන්හලක් වෙත රැගෙන ගියෝය.බිග් යාන්ගේ සහෝදරයන් වන ඔවුන් අප හට ආහාර පිලිගැන්වූහ.අනුමත නොවූ කෙසෙල් වගා කල මාවත දිගේ යතුරු පැදියක පිටුපස ගමන්  යාම ඉතා ආශ්වාද ජනක විය. සෞරා වල ප්‍රථම අවන්හල අසල අභිජණන මධ්‍යස්ථානයේදී අසනීප වූ අලියකු සමග සංනිවේදන කටයුතු වල නිරත වූ අතර  බිග් යාන්ගේ සහෝදරයාගේ වත්තෙන්ම නැවුම් ඖෂධීය කහ කඩාගෙන පැමිණියේ කොළද සමගින්. ඇත් ගොව්වා කහ කොල මිරිකා අසනීපව සිටි අලියාට ඖෂධ ලෙස ඒවා ලබා දෙන ලදී.අනතුරුව මා හටද තෑගි ලෙස කහ පොදියක් පරණ හාල් මල්ලක බහා ලබා දුන්නේය.

බිග් යාන්ගේ පියා මිනිසුන් සමග රෝපණය කල ශාක වල අසිරිය විදිමින්,සිනා සෙමින් විවිධ කථා කියමින් හුදෙකලා අවන්හලක අප  ආහාර භුක්ති වින්දෙමු.සති කීපයකට පෙර අලියෙකුගේ පාද පිරිසිදු කිරීමේ ප්‍රජා කටයුත්තක් බිග් යාන්ගේ ඉඩමේදී සිදු කලෙමු.නමුත් මෙහි ප්‍රධාන මාතෘකාව වූයේ 1950 දී පමණ මෙම ප්‍රජා වනාන්තර ප්‍රදේශය කොටින් තබාගත හැකි ස්ථානයක් ලෙස ලෝහ කූරු යොදාගෙන ඉදිකර තිබූ වැට සම්භන්ධවයි.කණ්ඩායමේ සිටි කිසිවෙකුත් මේ බව දැන සිටියේ නැත.හැකි තරම් අඩු කාලයකින් මා එහි යනනේ කෙසේදැයි පැහැදිලි කලෙමි.මෙම ප්‍රජා වනාන්තරය වෙන් වන්නේ පැරණි ගුවන් තොටුපොලකිනි. කොටි ප්‍රහාරයකින් තම දරුවා අහිමි වූ සහෝදරයාගේ අවන්හල අසල රයිනෝවෙක් ඇති බව බිග්‍ යාන් කණ්ඩායම පැවසීය.එදින ආරක්ෂිත කලාපය ගවේශනය කිරීම නුවණට හුරු දෙයක් නොවේ.

අප ආහාර ගත් වේලාව සවස 4.00 බව මා දුටුවෙමි.මම කණ්ඩායමට දැනුම් දුන්නේ සෞරාහී සිටින මගේ මිතුරිය මා හට සම්බන්ධ කර ගැනීමට අවශ්‍ය බවත් නැතහොත් ඇය මා පිළිබදව කළබල වනු ඇති බවත් ය.මාගේ දුරකථන සම්භන්ධ තාවයද ඉතා දුර්වල මට්ටමක පවතී.මා හට උවමනා වූයේ ඇය සම්භන්ධ කරගැනීමටයි නමුත් බිග් යාන්ට ප්‍රථමයෙන් උනන්දු වූයේ රාප්ති සහ නාරායනී යන ගංගා දෙක හමුවන ස්ථානයේ හිරු බැස යන දර්ශණීය අවස්ථාව මා හට පෙන්වීමටයි.එය එම ප්‍රදේශයේ තිබූ විශිෂ්ටම හිරු බැසීම දර්ශනීය වන ස්ථානයයි.මෙවන් වෙනසකින් යුත් අනපේක්ශිත දවසකින් පසු මා රාත්‍රී 9.00 ට පමණ නැවත මාගේ හෝටලයට පැමිණියෙමි.මා ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයට ගොස්  මාස කීපයකට පසු සුදා ස්තුතිය පළ කරනු වස් මා  ඇමතීය.ඇය මා හට දන්වා සිටියේ පැරණි කොටි වැටවල් සහිත ප්‍රජා වනාන්තරය අභයභූමියක් ලෙස අනුමත කර ඇති බවට සදහන් වුනු පුවතයි.මෙම භූමිය ඉතා විශාලවේ. අලි සක්මණ් නේපාල අභයභූමිය ලාබ නොලබන තත්වයක් තුල පරිත්‍යාග සදහා විවරව පවතී.

2021 පෙබරවාරි 3 වෙනිදා වයස අවුරුදු 26 දී සිදු වූ දරුණු අනතුරකින් මිය ගිය බිග් යාන් බුද්ධතෝකිට උපහාරයක් ලෙස මෙම සටහන සත්ව සහ සොබාදහමේ ඉදිරි ව්‍යාපෘතියකි.දයාබර මිත්‍රයා ඔබ ඔබේ වයසට වඩා බුද්ධිමත්‍ ය.

One thought on “Nepal Elephant Walk Sanctuary – नेपाल एलिफन्ट वाक अभयारण्य – අලි සක්මණේ නේපාල අභයභූමිය

Comments are closed.